Kunskapsbank

Vad är skillnaden på ett köpekontrakt och ett köpebrev?

Vid köp av fast egendom gäller ett skriftlighetskrav. För att avtalet ska vara giltigt ska det alltså ingås skriftligen. Det sker genom att köpare och säljare undertecknar ett köpekontrakt av vilket det bland annat framgår vilken fastighet köpet avser, vilket pris som ska betalas och övriga villkor för affären.

Ett köpebrev upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Köpebrevet utgör en bekräftelse av att villkoren som uppställts i köpekontraktet är uppfyllda, primärt att den överenskomna köpeskillingen blivit betald.

Köpekontrakt

Eftersom det finns ett skriftlighetskrav vid köp av fastigheter blir vare sig köpare eller säljare bundna förrän dess att köpekontraktet undertecknats. Som spekulant är man alltså inte bunden av de bud man lämnar under budgivningen och det står också säljaren fritt att välja till vilken spekulant han eller hon vill sälja.

Ett köpekontrakt är i regel förhållandevis omfattande och behandlar villkoren för avtalet. Av avtalet ska den överenskomna köpeskillingen framgå. Avtalet måste även innehålla en s.k. överlåtelseförklaring. Ibland överenskommer parterna om att köpet ska kunna återgå efter besiktning eller om köparen inte beviljas lån (s.k. återgångsvillkor). Sådana villkor ska också framgå. Vidare bör det finnas uppgift om eventuella garantier eller friskrivningar. Viktigt att känna till är dock att även andra handlingar än köpekontraktet kan vara av betydelse för att bestämma avtalsinnehållet. Exempel på sådana handlingar är objektsbeskrivning, ritningar och frågelista som bilagts köpekontraktet eller förevisats köparen. Även muntliga uppgifter kan få betydelse.

Köpebrev

Normalt betalas en handpenning i samband med att köpekontraktet undertecknas. Sedan den återstående köpeskillingen betalats på tillträdesdagen utfärdar säljaren ett köpebrev som en bekräftelse på att villkoren i köpekontraktet är uppfyllda. Köpebrevet utgör också ett kvitto på att köpeskillingen är betald. I samband med utfärdande av köpebrevet får köparen tillträde till fastigheten.

Ett köpebrev ska undertecknas av köpare och säljare samt bevittnas Det ska innehålla en otvetydig överlåtelseförklaring, uppgift om vilken fastighet köpet avser samt om köpeskillingen.

Inskrivning

Redan genom köpekontraktet är säljare och köpare bundna av affären. Det är dock först genom inskrivning hos Lantmäteriet som köparen ges ett skydd mot överlåtelse till tredje man. Dessförinnan löper köparen risk att fastigheten säljs på nytt. Med stöd av köpebrevet kan köparen ansöka om och erhålla lagfart. Genom att ta del av köpebrevet kan Lantmäteriet säkerställa att villkoren i köpekontraktet är uppfyllda. Ansökan om lagfart ska göras inom tre månader från köpet.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?