Kunskapsbank

Vad innebär och är förutsättningarna för LVU i hemmet?

Om ett barn vårdas med stöd av LVU kan det ibland bli aktuellt med LVU i hemmet. Vad innebär begreppet och vad krävs för att ett barn ska få LVU i hemmet?

När ett barn tvångsvårdas bestämmer socialnämnden över barnets vård och var barnet är placerat. Vården ska alltid inledas utanför barnets hem men om det främjar vården kan barnet, efter att initialt ha varit placerad utanför hemmet, därefter placeras i sitt eget hem under pågående tvångsvård. Det är vad begreppet LVU i hemmet innebär.

En placering i hemmet blir vanligtvis aktuell först i slutskedet av vården och för att säkerställa att barnet fortsätter att utvecklas positivt även i hemmet. Om domstol har beslutat om tvångsvård på grund av brister i barnets hemmiljö ska nämnden, enligt lagens förarbeten, noga överväga situationen innan den beslutar att barnet får återvända till hemmet. Tiden då barnet är placerat i hemmet kombineras ofta med insatser från socialtjänsten, i enlighet med vårdplanen, för att vården ska kunna avslutas.

Under tiden som barnet är placerat i hemmet har socialnämnden kvar både ansvar och befogenheter som följer av LVU. Vid en placering i hemmet kan barnet omplaceras ifrån hemmet om det skulle visa sig vara nödvändigt, så länge beslut om vård med stöd av LVU gäller.

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?