Kunskapsbank

Vad innebär och varför görs inkråmsöverlåtelser av företag?

Inkråm: Innehåll, något på insidan eller under ytan. I detta sammanhang avser inkråmet innehållet t.ex. verksamheten eller inventarierna i företaget. Alltså att ett företag överlåter hela eller delar av verksamheten utan att därmed överlåta företagets aktier.

En inkråmsöverlåtelse innefattar vanligen maskiner, utrustning, lager, kundregister, immateriella rättigheter, goodwill, varumärke och liknande. Verksamheten kan fortsätta som vanligt men med ett annat bolag som ägare.

Varför en inkråmsöverlåtelse?

Vid en inkråmsöverlåtelse säljer du hela eller delar av verksamheten och tillgångarna, men behåller ditt aktiebolag. Man förvärvar inte en juridisk person vid en inkråmsöverlåtelse. Detta kan vara viktigt om du har ett specifikt namn på bolaget eller vill behålla utdelningsutrymme. Intäkten från försäljningen stannar i bolaget och eventuell vinst beskattas med bolagsskatt. Intäkten finns sedan tillgänglig för dig som ägare via utdelning. Ett scenario kan vara att det funnits vissa problem i hur företaget sköts och då undviker man ofta att få med de problemen genom en inkråmsöverlåtelse.

Alternativet, en aktieöverlåtelse

Om du i stället väljer att göra en aktieöverlåtelse säljer du hela företaget inklusive rättigheter och skyldigheter. Då äger du inget efter överlåtelsen. Detta är ofta en enklare transaktion jämfört med inkråmsöverlåtelser.
Här kommer säljare och köpare i olika läge. Det blir skattemässiga fördelar för säljaren att använda sig av aktieöverlåtelse istället för inkråmsaffär eftersom det säljande företaget beskattas på skillnaden mellan försäljningspriset och det resterande värdet. Medan det skattemässiga avskrivningsunderlaget är större vid en inkråmsaffär, vilket ju köparen vill dra nytta av.

Tänk på detta vid en inkråmsöverlåtelse

Några punkter att ha med om du överväger en inkråmsöverlåtelse.

  • Säkerställ värdet och kvaliteten på det du köper med en företagsbesiktning (due diligence). Begär säljaren ett rimligt pris för tillgångarna och kommer tillgångarna framöver kunna generera det värde som du eftersträvar? Vilka säkerheter eller rentav garantier får du på det?
  • Specificera tydligt vad som ingår i inkråmsöverlåtelsen. Det är framförallt viktigt när immateriella tillgångar såsom patent, varumärke och mjukvara ingår i överlåtelsen. Som köpare är det viktigt att kontrollera att säljaren verkligen äger vad som säljs.
  • Ta juridisk hjälp för att analysera de skatterättsliga konsekvenserna av inkråmsöverlåtelsen, blir det ett gynnsamt utfall eller finns risken att det blir kostsamt?
  • Om en hel verksamhet köps har personalen rätt att få fortsätta arbeta hos köparen, så granska anställningsvillkor och avtal. Säkra också att nyckelpersoner i företaget verkligen kommer stanna kvar.
  • Olika lagar är viktiga att förhålla sig till beroende på vad överlåtelsen omfattar, tex köplagen för lös egendom, jordabalken om det gäller fastigheter, LAS för personalen osv.
  • Planerar din försäljning eller ägarförändring i god tid, t.ex. är det viktigt att kartlägga vilka kontrakt som påverkas och därför behöver omförhandlas då den juridiska motparten ändras.

Vad blir skatteeffekten vid en inkråmsöverlåtelse?

Skattemässigt blir det ofta en komplex situation, i korthet gäller att: Intäkten stannar i bolaget och vinsten blir föremål för bolagsskatt. Därefter kan vinsten delas ut, men du måste vänta 5 år för att få fördelen att aktierna räknas som “okvalificerade” med en lägre skattesats.

Om du tänker förändra ägarstrukturen i ditt företag finns det olika sätt att göra det på. Som vid alla större förändringar är det viktigt att ta hjälp med diskussion och planering. Kontakta våra affärsjurister om du behöver hjälp och upplysningar när det gäller företagsöverlåtelser och vad som händer skattemässigt vid en inkråmsöverlåtelse!

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?