Kunskapsbank

Vad innebär turordningsreglerna?

Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande för turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Den med kortast anställningstid kan bli den som sägs upp först. För detta behöver man fastställa vilka arbetstagare som står i tur att sägas upp. Vid lika anställningstid blir enligt huvudregeln den som är yngre uppsagd före den som är äldre.

Går det omplacera?

Innan en uppsägning sker måste en omplaceringsutredning göras enligt 7 § lagen om anställningsskydd, man måste undersöka om det är möjligt att omplacera de anställda. För att en anställd ska kunna vara kvar i anställningen krävs att hen har tillräckliga kvalifikationer för att klara de arbetsuppgifter som eventuellt finns kvar på företaget och som hen kan omplaceras till. Arbetsgivaren har en skyldighet att på eget initiativ inleda en förhandling med fackföreningen som denne är bunden till med kollektivavtal innan denne beslutar om omplacering av en arbetstagare (11 § medbestämmandelagen).

En turordningslista behöver fastställas

Om en omplacering inte bedöms möjlig, behöver arbetsgivaren ta fram en turordningslista över samtliga arbetstagare inom den driftsenhet där arbetsbristen föreligger. Det är i första hand den sammanlagda arbetstiden för varje arbetstagare som styr vilken plats respektive anställd har i den aktuella listan.

Tillräckliga kvalifikationer är en förutsättning

De krav som finns på kompetens för arbetet påverkar också vem som blir uppsagd. Därför är det inte självklart att den som har längst anställningstid får behålla sin tjänst, denne måste därutöver ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Det krävs dock inte att arbetstagaren fullständigt behärskar de nya arbetsuppgifterna från början, utan att arbetstagaren har möjlighet att inom rimlig tid lära sig dem.

Småföretag har särskilda regler

Har arbetstagaren inte mer än tio anställda, har denne rätt att undanta maximalt två personer från turordningen. Dessa kan då få ha kvar sin anställning trots att någon annan har en längre anställningstid.

Förhandling enligt MBL

Arbetsgivaren bestämmer sin organisation, antal tjänster och innehållet, men ska förhandla med facket om organisationen med beaktande av reglerna om medbestämmande i MBL (11 och 13 § MBL). Det gäller oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte.

Slutsats om turordningsregler

Reglerna om turordning i lagen om anställningsskydd innebär alltså att en arbetsgivare ska ta hänsyn till arbetstagarnas anställningstid och i normala fall upprätta en turordningslista. Man behöver se om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet, annars kan personen bli uppsagd trots en längre anställningstid.

Regeringen har tillkännagivit förslag på arbetsrättens område om att bland annat ändra reglerna om turordning vid uppsägning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022, och förslaget är för närvarande på remiss.

Vid uppsägning pga. arbetsbrist föreslås arbetsgivare kunna undanta tre arbetstagare som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Detta ska till skillnad från dagens undantag gälla alla företag, oavsett antal anställda. För ett nytt sådant undantag från turordningsreglerna ska det behöva gå minst tre månader. Avvikelser från turordningsreglerna ska kunna göras genom kollektivavtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?