Kunskapsbank

Vad ska man göra om den andra föräldern bryter mot en dom eller ett avtal?

En tvist om vårdnad, boende och umgänge med barn kan vara båda mentalt påfrestande och kostsam för föräldrarna. Processen i tingsrätten kan innefatta såväl samarbetssamtal mellan föräldrarna, inhämtande av utredning från familjerätten samt en eller flera sammanträden i tingsrätten (så kallade muntliga förberedelser). Under processens gång försöker tingsrätten hjälpa föräldrarna att nå en överenskommelse som kan stadfästas i en dom. Det sistnämna innebär att föräldrarnas överenskommelse får formen av en dom och kan verkställas. Om det inte är möjligt för föräldrarna att komma överens avslutas processen genom en huvudförhandling med efterföljande dom.

Tyvärr slutar inte alltid tvisten mellan föräldrarna i och med en dom eller ett avtal och ibland väljer en förälder att inte följa domen eller avtalet om exempelvis barnets rätt till umgänge med den andra föräldern. Vad kan du då göra om den andra föräldern vägrar följa domen eller avtalet?

Ansökan om verkställighet

Kontakta i första hand den andra föräldern med uppmaning att domen eller avtalet ska följas. Om den andra föräldern ändå vägrar att följa domen eller avtalet så kan du lämna in en ansökan om verkställighet till tingsrätten. Det innebär att du ansöker om att exempelvis den dom om umgänge som finns ska genomföras, alltså att båda föräldrarna ska följa det som beslutades i domen. Möjligheten att ansöka om verkställighet avser endast situationen att en förälder vägrar att lämna ut barnet till den andra föräldern. Ansökan om verkställighet kan inte riktas mot en förälder som inte följer en dom eller avtal genom att exempelvis utebli från umgänget (även kallat umgängesvägran).

Tingsrätten försöker i första hand få den andra föräldern att frivilligt lämna över barnet i enlighet med domen eller avtalet. För att öka förutsättningarna till en frivillig lösning kan domstolen förordna en medlare, vanligen en familjerättssekreterare eller någon annan med god kunskap om barn och familjerelationer. Medlingsuppdraget bestäms som längst till två veckor men tingsrätten kan förlänga tiden om det finns förutsättningar att nå en frivillig lösning.

Verkställighetsprövning

Om det inte är möjligt att nå en frivillig lösning kan tingsrätten besluta om verkställighet.

Utgångspunkten vid tingsrättens prövning om verkställighet är att den tidigare domen eller avtalet gäller och ska verkställas. Tingsrätten ska alltså inte ompröva domen eller avtalet. Dock kommer tingsrätten vid verkställighetsprövningen göra en bedömning av vad som är bäst för barnet och prövningen tar sikte på förhållandena vid tidpunkten för verkställigheten. Om det gått en lång tid mellan domen eller avtalet och ansökan om verkställighet kan det innebära att

förhållandena är helt ändrade och att verkställighet inte är bra för barnet. Tingsrätten tar också hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Verkställighet får inte ske mot barnets vilja om barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, förutom om tingsrätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa.

Tingsrätten kan förena ett beslut om verkställighet med beslut om tvångsåtgärder. Den vanligaste tvångsåtgärden är vite som innebär att den förälder som inte vill lämna över barnet kan dömas att betala ett vite till staten. Tingsrätten kan i undantagsfall också besluta att barnet ska hämtas med hjälp av polis.

Det är tillrådligt att du först kontaktar en advokat eller erfaren jurist för rådgivning om vad som är bästa strategin i just din situation. Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?