Kunskapsbank

Vem betalar rättegångskostnaderna vid en vårdnadstvist?

Vid en tvist mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge uppkommer ofta frågor som inte bara gäller vem som ska ha vårdnaden om barnet eller var barnet skall bo. Frågorna som uppkommer kan också handla om vad tvisten kan komma att kosta, vem som får betala rättegångskostnaderna och om det finns möjlighet att få hjälp med kostnaderna.

Även om föräldrarna har barnet i fokus är det viktigt att reda ut och planera för kostnaderna som tvisten medför. Nedan används begreppet vårdnadstvist som ett samlingsbegrepp på tvister som gäller vårdnad, boende och umgänge med barn.

Vad kan en vårdnadstvist kosta?

Det är inte möjligt att ge ett generellt svar på vad en vårdnadstvist kostar. Den största kostnadsposten är ersättningen till det egna ombudet. I vissa fall kommer föräldrarna överens vid den första muntliga förberedelsen i tingsrätten medan det i andra fall krävs flera muntliga förberedelser, omfattande kontakter mellan föräldrar och ombud samt ombuden emellan och därtill en huvudförhandling. När en förälder inte är nöjd med tingsrättens bedömning har han eller hon även möjlighet att överklaga domen och då kan det följa en process även i hovrätten. Föräldrarnas konfliktnivå och föräldrars olika behov av stöttning från ombudet påverkar också hur mycket tid som ombudet behöver lägga ner.

Vem betalar rättegångskostnaderna i en vårdnadstvist?

I tvister om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera föräldern betalar sina egna rättegångskostnader. Detta oavsett vem som kan ha ansetts vara den förlorande eller vinnande parten i tvisten. Detta är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader där huvudregeln är att förlorande part ska ersätta motpartens kostnader.

I undantagsfall kan en förälder helt eller delvis få betala den andra förälderns rättegångskostnader. Ett exempel på en situation där det kan finnas särskilda skäl att frångå huvudregeln är att en förälder, som inte har vårdnaden, gång på gång väcker talan om att få vårdnaden överflyttad på sig.

Vad är rättsskydd?

Vid en vårdnadstvist är det angeläget att uttömma möjligheten till hjälp med kostnaderna som uppkommer för anlitande av advokat eller jurist och för bevisning i tvisten. I första hand har en förälder att vända sig till hemförsäkringen för att ta i anspråk rättsskyddet. Vanligtvis ersätter rättsskyddet 80 % av gällande rättshjälpstaxa upp till ett angivet maxtak. I många fall har

advokater eller jurist ett högre arvode än rättshjälpstaxan och det överskjutande beloppet står föräldern för i sin helhet. Då många av vårdnadstvisterna uppkommer i samband med separation och skilsmässa innehåller försäkringarna vanligtvis ett villkor som innebär att rättsskydd inte beviljas för tvister som uppkommer inom ett år från parternas separation eller dom om äktenskapsskillnad. Om en förälder saknar möjlighet att beviljas rättsskydd, exempelvis på grund av att tvisten uppkom kort efter separationen eller att föräldern saknar hemförsäkring, kan det finnas möjlighet till rättshjälp.

Vad är rättshjälp?

Rättshjälp innebär att staten betalar delar av kostnaderna för främst advokatens eller juristens arbete men det omfattar också ansökningsavgift i domstol, kostnader för bevisning, utredning och tolk. Rättshjälp är begränsat till ersättning för arbete i högst 100 timmar men timantalet kan i undantagsfall utökas. Det är Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen som fattar beslut om rätten till rättshjälp.

En förutsättning för att kunna beviljas rättshjälp är att förälderns ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr. Det ekonomiska underlaget utgår från beräknad årsinkomst med hänsyn taget till underhållsskyldighet, skulder och förmögenhet. En förälder som beviljas rättshjälp kommer få betala en del av kostnaderna själv i så kallad rättshjälpsavgift. Avgiftens storlek bestäms utifrån förälderns ekonomiska underlag.

Det är tillrådligt att ta hjälp av en advokat eller erfaren jurist i en vårdnadstvist. Du får samtidigt hjälp att utvärdera möjligheten till rättsskydd eller rättshjälp samt att göra ansökan. Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?