Kunskapsbank

Vem får bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelningen?

Vid en skilsmässa går man vanligen från en gemensam bostad till att ha ett omgående behov av två bostäder. Vid den efterföljande bodelningen ska makarna bland annat komma överens om vem av parterna som ska ta över den gemensamma bostaden eller om bostaden ska säljas (gäller ej hyresrätt). Men vem får bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelning har skett?

Kvarsittningsrätt

Om makarna inte kan komma överens om vem av dem som ska få bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelning har skett kan en ansökan göras till tingsrätten om kvarsittningsrätt. Tingsrätten kommer därefter att fatta ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om vem av makarna som ska få bo i bostaden fram till bodelning har skett. Den andra maken har då att omgående flytta från bostaden.

Bedömning

Vid bedömning av vem som ska få bo kvar i bostaden interimistiskt tittar tingsrätten bland annat på vem av makarna som har störst behov av bostaden, hos vem barnen ska bo och vem av dem som har ekonomisk förmåga att sörja för bostaden. Vem som får kvarsittningsrätt påverkas inte av ägarförhållandena till den gemensamma bostaden. Det innebär att en make som inte äger bostaden ändå kan vara den som får rätt att ensam bo kvar. I vissa fall kan den som får kvarsittningsrätt behöva betala ersättning till den andra maken för nyttjandet av bostaden (nyttjanderättsersättning).

Frågan om vem som får bo kvar i bostaden efter bodelningen avgörs antingen genom att makarna kommer överens och upprättar ett bodelningsavtal eller att det förordnas en bodelningsförrättare som fattar ett beslut i frågan. En bodelningsförrättare förordnas efter att en ansökan gjorts hos tingsrätten.

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?