Kunskapsbank

Vem får ta över bostaden i bodelningen?

Vid bodelningen mellan makar och sambor kan det uppkomma diskussioner om vem som skall få ta över den gemensamma bostaden i bodelningen. Finns det alltid möjlighet till övertagande av den gemensamma bostaden i bodelningen? Hur går makar eller sambor till väga om de inte kan komma överens i frågan? Vad avgör vem av makarna eller samborna som får ta över bostaden?

Gemensam bostad – sambor

Möjlighet till övertaganderätt omfattar sambors gemensam bostad som utgör samboegendom, alltså har införskaffats för gemensamt bruk, förutsatt att ett övertagande kan anses som skäligt. Begreppet gemensam bostad avser sambornas permanentbostad. Vidare omfattar övertaganderätten även sambors gemensamma bostad som utgörs av hyres- eller bostadsrätt men som inte utgör samboegendom, förutsatt att ett övertagande kan anses som skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans krävs det dock synnerliga skäl i det sistnämnda fallet. Det betyder att även om samborna har skrivit ett samboavtal med innebörden att bostaden inte skall omfattas av en bodelning finns övertaganderätten kvar som en skyddsregel för hyres- och bostadsrätter.

Det enda undantaget till övertaganderätten är om den gemensamma bostaden, som inte utgör samboegendom, består av en fastighet. Den andra sambon har då inte rätt att ta över bostaden i bodelningen.

Gemensam bostad – makar

Möjligheten till övertaganderätt omfattar makarnas gemensamma bostad, vilket avser permanentbostaden. Övertaganderätten omfattar såväl bostad som makarna samäger som att bostaden ägs av bara en av makarna. Även om endast en av makarna äger den gemensamma bostaden och makarna därtill skulle ha upprättat ett äktenskapsförord där bostaden angetts som enskild egendom, och bostaden därmed inte ingår i bodelningen, kvarstår övertaganderätten. Dock krävs det att övertagandet kan anses som skäligt.

Det enda undantaget till övertaganderätten är om ägandemaken fått den gemensamma bostaden i gåva eller testamente med föreskrift om enskild egendom. Den andra maken har då inte rätt att ta över bostaden i bodelningen.

Bodelningsförrättare

Om makarna eller samborna inte kan komma överens, antingen på egen hand eller med hjälp av advokat, återstår det att ansöka om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren förordnas av tingsrätten och fungerar som en ensam domare. Om bodelningsförrättaren inte kan få makarna eller samborna att nå en samförståndslösning kommer bodelningsförrättaren att fatta ett

tvångsbeslut som bland annat kan omfatta vem som får ta över bostaden. Det råder dock en viss osäkerhet om bodelningsförrättaren har behörighet att besluta om övertaganderätt för hyres- och bostadsrätt som inte utgör samboegendom eller om sambor i det fallet endast är hänvisad till en prövning i tingsrätten.

Behovsbedömning

Vid bedömning av vem som ska få ta över bostaden tittar bodelningsförrättaren bland annat på vem av makarna eller samborna som har störst behov av bostaden, hos vem barnen ska bo, närheten till arbete, affektionsvärden etc. Den av makarna eller samborna som vill ta över bostaden skall också ta över ansvaret för skulder med särskild förmånsrätt i bostaden samt kompensera den andra maken eller sambon ekonomiskt.

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.

Kunskapsbank

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt inledande samtal.
Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Kungsbacka och Göteborg. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?