Affärsjuridik

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Affärsjuridik

Vi hjälper dig känna trygghet i företagande och ägande

Affärsjuridik i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

I mer än 15 år har Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, biträtt klienter i affärsjuridiska ärenden. Med gedigen erfarenhet och engagemang biträder vi inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi erbjuder dessutom spetskompetens i ärenden rörande överlåtelse av företag eller kommersiella fastigheter (M&A), upprättande av avtal samt tvistlösning.

Vi biträder i alla typer av M&A-affärer såsom auktionsprocesser, omstruktureringar och joint ventures. Våra klienter lyfter ofta fram värdet av god projektledning i M&A-affären och vi finns därför till hands i affärens alla faser, exempelvis vid strukturfrågor, due diligence och avtalsförhandling.

Bolagsrätt har en grundläggande betydelse i våra klienters vardag och det uppkommer dagligen situationer och frågor som behöver hanteras på ett professionellt sätt. Vi ger råd och biträder i allt från etablering av dotterbolag och bolagsstämmor till kapitalskydd, minoritetsskydd och styrelseansvar.

Vi hanterar löpande olika slags affärsjuridiska uppdrag och erbjuder alltid förstklassig juridisk rådgivning. Affärsjuridik är ett brett område och innefattar samtliga rättsområden som berör företagare och företag. Om ett ärende kräver en särskild kompetens som vi saknar, anlitar vi i den delen de främsta juristerna i landet.

Hög servicenivå är en självklarhet för våra advokater och jurister. Vi hjälper våra klienter att känna trygghet i sitt ägande av företag.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet i sitt ägande av företag

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal är en central del i våra klienters verksamhet. Elison Wahlin Advokatbyrå erbjuder mångårig erfarenhet och spetskompetens i avtalsrättsliga frågor inom ett brett spektrum av branscher.

Vi ger rådgivning rörande alla typer av avtal. Som exempel kan nämnas leveransavtal, distributionsavtal, agentavtal, återförsäljaravtal, licensavtal, samarbetsavtal, aktieägaravtal, joint ventures, outsourcingavtal och sekretessavtal. Vi biträder även i samband med reklamationer, uppsägningar och omförhandlingar av avtal.

Tack vare gedigen avtalsrättslig kunskap och erfarenhet kan vi biträda vid såväl avtalsskrivning som taktisk rådgivning i en förhandling. Vi erbjuder även specialistkompetens i samband med tvistlösning.

Eftersom varje avtalssituation är unik krävs förståelse för just det aktuella avtalets kommersiella förutsättningar. Våra advokater och jurister besitter den kunskap som krävs för att i alla situationer kunna erbjuda högkvalitativ avtalsrättslig rådgivning.

Tvistlösning

Elison Wahlin Advokatbyrå företräder klienter i alla typer av kommersiella tvister. Tvisterna kan röra allt från kommersiella avtal, företagsförvärv och bolagsrätt till entreprenadrätt och arbetsrätt.

Våra advokater och jurister uppträder regelbundet som ombud i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Tvisterna kan vara av olika karaktär och storlek. De senaste åren har vi exempelvis företrätt klienter i tvister där tvisteföremålets värde har överstigit 160 miljoner kronor.

Våra advokater har lång och bred erfarenhet inom såväl processrätt som andra rättsområden. Vår rådgivning berör därmed inte enbart själva processen, utan även strategiska överväganden inför inledandet av en process samt förlikningsförhandlingar.

Advokaterna och juristerna på Elison Wahlin Advokatbyrå tillförsäkrar dig högkvalitativt biträde i processens alla skeden.

Behöver du hjälp med affärsjuridik?

Elison Wahlin Advokatbyrå, med kontor i Göteborg och Kungsbacka, gör ditt affärsliv enklare. Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation inom en rad olika områden.

Vi hjälper våra klienter att genomföra bättre affärer genom att bistå med både en juridisk och affärsmässig bedömning av bland annat transaktioner och avtal.

Vi som jobbar med affärsjuridik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?