Försäljning och förvärv

Start 9 Verksamhetsområden 9 Affärsjuridik 9 Försäljning och förvärv

Försäljning / köp av företag eller fastigheter

Vi biträder ofta klienter i samband med förvärv och försäljning av aktier eller verksamheter.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med företagsöverlåtelser, överlåtelseavtal och förhandlingar kring försäljning och köp av aktier eller fastigheter.

Aktier eller inkråm?

Förvärv är en effektiv väg till tillväxt som ofta möjliggör goda synergier och ett högre mervärde. Det finns i princip två sätt som man kan köpa ett bolag på. Det ena är att köpa aktier i bolaget. Det andra är att köpa bolagets rörelse, en inkråmsöverlåtelse.
En inkråmsöverlåtelse innefattar vanligen maskiner, utrustning, lager, personal, kundregister, immateriella rättigheter, goodwill och liknande tillgångar.

Verksamheten kan fortsätta som vanligt men med ett annat bolag som ägare. Köper man en rörelse innefattar förvärvet vanligen såväl bolagets materiella tillgångar som immateriella tillgångar. Till materiella tillgångar räknas fysiska tillgångar, såsom maskiner, inventarier och ritningar, medan immateriella tillgångar istället är tillgångar som inte är fysiska, såsom patenträtter, varumärken och know-how.

En aktieöverlåtelse sker oftast i två steg. Det första består av förhandlingar som avslutas med att avtal undertecknas. Det andra utmärks främst av att de överlåtna aktierna överlämnas och köpeskillingen eller del därav erläggs. Även andra åtgärder brukar emellertid vidtas i anslutning till det andra steget. Ofta görs ett särskilt bokslut (tillträdesbokslut). Dessutom brukar föreskrivas att ny styrelse och nya revisorer skall utses. Normalt avslutas det första steget på avtalsdagen medan det andra steget inträder på tillträdesdagen.

Kommersiella fastigheter – direktägda eller paketerade i bolag

I fastighetsaffärer och i traditionella M&A-transaktioner som omfattar fastigheter eller hyrda lokaler uppkommer ofta fastighetsrättsliga frågor av betydande värde för parterna. Hyres- och fastighetsrättsliga frågor uppkommer dessutom ofta i våra klienters löpande verksamhet. När det sker krävs juridisk expertis och erfarenhet från liknande situationer.

Elison Wahlin Advokatbyrå erbjuder en bred och gedigen erfarenhet inom fastighetsjuridik. Vi biträder klienter i samtliga faser av fastighetstransaktioner, alltifrån strukturfrågor och due diligence till förhandling av överlåtelseavtal, finansieringsavtal och pantavtal. Vidare biträder vi i andra fastighets- och hyresfrågor och agerar som ombud i fastighets- och hyresrelaterade tvister.

Våra klienter värdesätter vår branscherfarenhet och att vi säkerställer kvalitet och affärsmässighet i vår fastighetsrättsliga rådgivning.

Vi upprättar letter of intent och genomför en samordnad due diligence. Med due diligence avses den undersökning eller besiktning man gör av bolaget eller fastighetsbeståndet inför en försäljning eller ett köp.

Behöver du hjälp med förvärv eller företagsöverlåtelse?

Företagsöverlåtelser inbegriper vanligtvis ett flertal juridiska bedömningar som kräver rätt sakkunskap, t. ex. avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt, hyresrätt, fastighetsrätt och tvistlösning. Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt affärsliv lite enklare.

Vi hjälper våra klienter att känna trygghet i sitt ägande av företag genom att bistå med både en juridisk och affärsmässig bedömning vid köp eller försäljning.

Vi som jobbar med affärsjuridik och företagsöverlåtelser

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Biträdande jurist

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Biträdande jurist

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?