Uppsägning och avsked

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Arbetsrätt 9 Uppsägning och avsked

Juridisk rådgivning för arbetsgivare och arbetstagare

Uppsägning och avsked i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Det som skapar flest tvister inom arbetsrätten är uppsägningar eller avskedanden. Att kunna hantera personalfrågor och organisationsförändringar på ett seriöst, noggrant och professionellt sätt gör ditt arbete enklare. Om personal ska sägas upp kan det finnas goda skäl att söka juridisk rådgivning om hur detta ska gå till.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arbetsrätt. Vanliga områden är anställningsavtal, uppsägningar och avsked och hur sådana situationer hanteras bäst.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet när det gäller arbetsrätt

Det måste finns en saklig grund för uppsägning eller avsked!

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, och skriftlig. Den ska överlämnas personligen till den anställde samt innehålla en skriftlig redogörelse för de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen.

Normalt är det bara två skäl som räknas som saklig grund, arbetsbrist eller personliga skäl. Om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren kan detta föranleda ett avskedande. Vid en uppsägning har arbetstagaren som utgångspunkt rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner. Om grund för avskedande föreligger kan en arbetsgivare däremot välja att avbryta anställningen med omedelbar verkan.

Att det föreligger arbetsbrist kan bero på ett förändrat ekonomiskt läge på företaget, t.ex. vid minskad orderingång, råvaru- eller komponentbrist som påverkar produktionen, att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten och lönerna. Det kan också ha uppstått en övertalighet på grund av omorganisation.

Man måste vara noggrann vid uppsägningar

En arbetstagarorganisation (facklig organisation) har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och medlem i organisationen. En facklig organisation, i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, har även en lagstadgad rätt till medinflytande vid omorganisation.

Innan man kan säga upp någon på grund av arbetsbrist måste möjligheten att omplacera den anställda undersökas, givet att arbetstagaren ifråga har tillräcklig kompetens och behov av arbetskraft finns på annat håll inom organisationen.

Man kan inte skylla på arbetsbrist om det i själva verket handlar om något personligt.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller turordningsregler och det behöver upprättas en turordningslista som visar vem eller vilka som ska sluta först.
Företag med upp till tio anställda har rätt att undanta två personer från turordningen. De personerna ska enligt LAS ha ”särskild betydelse för den fortsatta verksamheten”. Enligt huvudregeln är det arbetsgivarens bedömning som avgör vilka dessa är.

Hjälp vid uppsägning och avsked?

Vi ger vägledning i frågor om anställning och uppstår en tvist biträder vi våra klienter i samband med parternas förhandling – både i och utanför domstol.
Med en bred juridisk kompetens inom arbetsrätt gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka ditt arbetsliv lite enklare. Vi hjälper dig känna trygghet i din roll som företagsledare!

Vi som jobbar med arbetsrätt

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom arbetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arbetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.