Allmänt om arv

Allmänt om arv

Arvsrätten är det område som reglerar vad som händer med en persons tillgångar när denne avlider. Det finns dels regler om vem som enligt lag ska ärva den avlidne och dels om hur man på förhand reglerar hur arvet ska fördelas. Det gör man genom att upprätta ett testamente. Dessutom finns det regler om att en boutredning ska göras vid ett dödsfall. Det gör man för att få klarhet i vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. När en person avlider utgör den avlidnes tillgångar det så kallade dödsboet. Delägare i dödsboet är den avlidnes efterlevande och eventuella testamentstagare. Det är viktigt att känna till att sambor inte ärver varandra. Därför är det särskilt viktigt att tänka på att upprätta ett testamente om man vill att sambon ska ta del i arvet.

Under boutredningen förvaltas dödsboet av dödsbodelägarna, om inte en boutredningsman utsetts eller den avlidne i testamentet utsett en testamentsexekutor. Det ska även upprättas en bouppteckning vilket är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Därefter skiftas arvet, vilket innebär att arvingarna får sin andel av arvet. Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan en skiftesman utses. En sådan har till uppgift att försöka att få dödsbodelägarna att enas. Om det inte är möjligt fattar skiftesmannen ett beslut om hur arvet ska fördelas genom ett tvångsskifte. Beslutet kan överklagas i allmän domstol.