Arvstvist

Juridisk rådgivning vid arvstvister

Efter att en nära anhörig gått bort kan flera olika slags tvister uppstå. Det kan handla om dödsboets förvaltning, till exempel vad man som dödsbodelägare får göra i ett dödsbo. Det är inte heller ovanligt att den avlidnas testamente är svårtolkat eller att testamentets giltighet ifrågasätts.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och att lösa arvstvister.

Varför uppstår arvstvister?

När en anhörig avlider dyker många känslor och minnen upp, något som gör att vi är dåligt rustade för att dela upp ett arv. I sorgen och känslostormen är det inte alltid lätt att vara klok, rättvis eller ens rationell. Därför uppstår det ofta konflikter kring arv. Vid ett dödsfall kan det vara så att dödsbodelägarna, d.v.s. arvingar och eventuella testamentstagare, har olika uppfattningar om hur den avlidnes egendom ska fördelas och det kan leda till att en arvstvist uppstår.

Agera för att undvika en arvstvist

Ofta är det bra att i ett tidigt skede efter ett dödsfall ta kontakt med ett juridiskt ombud för vägledning utan att det behöver innebära att man ska gå vidare in i en tvist. På så vis kan vi som advokatbyrå hantera problemställningen i ett tidigt skede, undvika att eventuella ytterligare problem uppstår och bedöma förutsättningar som finns i den uppkomna situationen.

Ett testamente skapar förutsägbarhet och minskar risken att en arvstvist behöver uppstå. På advokatbyrån hjälper vi gärna att upprätta testamente.

Hur lösa en arvstvist?

Om inte dödsboägarna kommer överens om ett skifte, kan tingsrätten utse en skiftesman som bestämmer vem som ska få vad i dödsboet. Om det finns en förordnad boutredningsman är denne i regel också skiftesman.

Förhoppningsvis går arvstvisten inte till domstol utan löses dessförinnan genom diskussioner. Målet är alltid att nå en lösning som alla kan vara nöjda med så enkelt och snabbt som möjligt. Tyvärr är arvstvister ofta uppslitande med risk för skadade relationer i en tid av sorg.

Formellt kan dödsbodelägare klaga på eller klandra arvsskiftet inom fyra veckor från det att de fått arvskifteshandlingarna. Man väcker då en talan mot de andra dödsbodelägarna vid tingsrätten och det uppstår då en arvstvist i domstol.

Det rekommenderas att anlita en advokat i ett tidigt skede för att tillvarata sina rättigheter eller i vart fall undvika en lång och utdragen domstolsprocess.

Behöver du hjälp i en arvstvist eller har frågor som rör arvskifte?

Vår juridiska kunskap blir din trygghet som efterlevande. Vi kan också reda ut begreppen åt dig när det gäller den ibland komplexa juridiken kring ett dödsfall.

Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt och arvstvister hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt och arvstvister

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Biträdande jurist

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Biträdande jurist

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?