Skiftesman

Skiftesman

Om delägarna i ett dödsbo inte kan enas om hur tillgångarna ska fördelas kan någon av delägarna ansöka hos tingsrätten om att en skiftesman förordnas. Dennes uppdrag är i första hand att försöka få dödsbodelägarna att komma överens. Går inte det fattar skiftesmannen istället beslut om arvskifte.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med arvsrätt och vi åtar oss regelbundet uppdrag som skiftesman.

Vad gör en skiftesman?

Tingsrätten kan efter ansökan från någon av dödsbodelägarna förordna en skiftesman. En skiftesman har i första hand till uppgift att försöka åstadkomma en lösning i samförstånd mellan parterna. Om parterna kommer överens får de underteckna ett avtal om arvskifte som är bindande dem emellan.

En skiftesman utreder inte dödsboets tillgångar och skulder. Om det finns behov av det ska man istället ansöka om en boutredningsman.

Utöver en ansökningsavgift som tas ut av tingsrätten får skiftesmannen ersättning för sitt arbete ur dödsboets tillgångar.

Vad innebär tvångsskifte?

Om det inte är möjligt att få dödsbodelägarna att komma överens fattar skiftesmannen istället beslut om arvskifte. Det innebär att skiftesmannen med ledning av eventuellt testamente och mot bakgrund av gällande rätt beslutar om hur arvet ska fördelas.  

Den som är missnöjd med beslutet kan klandra det hos tingsrätten inom fyra veckor från det att beslutet delgivits.

Behöver du hjälp med frågor som rör arvskiften där en skiftesman behövs?

Vi har många års erfarenhet av uppdrag som skiftesman. Vi kan också reda ut begreppen för dig när det gäller den ibland komplexa juridiken kring ett dödsfall.

Med en bred juridisk kompetens inom arvsrätt hjälper vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig i känsliga skeden i livet.

Vi som jobbar med arvsrätt och arvskiften

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Biträdande jurist

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Biträdande jurist

Alexander Nuija

Alexander Nuija

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?