Skiftesman

Skiftesman

Om delägarna i ett dödsbo inte kan enas om hur tillgångarna ska fördelas kan tillgångarna delas upp genom något som kallas för tvångsskifte. Det innebär att tingsrätten, efter ansökan från någon av dödsbodelägarna, förordnar en skiftesman. En skiftesman har i första hand till uppgift att försöka åstadkomma en lösning i samförstånd och en överenskommelse mellan parterna.

Om det inte är möjligt kan skiftesmannen besluta om hur egendomen ska delas upp genom ett tvångsskifte. Den som är missnöjd med skiftesmannens beslut kan väcka talan i domstol mot övriga dödsbodelägare.

Du ansöker om en skiftesman hos tingsrätten. Utöver en ansökningsavgift som tas ut av tingsrätten får skiftesmannen ersättning för sitt arbete ur dödsboet. Vi har många års erfarenhet av uppdrag som skiftesman.