Testamente

Testamente

Med ett testamente kan du ändra den legala arvsordningen och själv bestämma vem som ska få dina tillgångar, också kallat kvarlåtenskap, när du går bort. Tänk på att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott och att maka/make har rätt till sitt giftorättsgods.

Genom testamente kan du som förälder bestämma att det som ditt barn ärver ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Då kommer den egendomen inte att ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa. Vid nya familjekonstellationer kan det vara bra att ordna det för sina arvingar för att undvika eventuella konflikter i ett senare skede. Makar med endast särkullbarn ärver inte varandra och måste därför upprätta testamente om de vill erhålla arv efter varandra.

Det är av yttersta vikt att ett testamente formuleras på rätt sätt. Det finns vissa formkrav för att testamentet ska anses giltigt, men formuleringar är genomgående viktigt för att utfallet av testamentet ska bli så som du önskar. Ta kontakt med oss för att försäkra dig om att ditt testamente är korrekt utformat och kommer få avsedd mening.