Misstänkt för brott

Hem 9 Verksamhetsområden 9 Brottmål 9 Misstänkt för brott

Lång erfarenhet att hjälpa klienter i samband med brottmål

Misstänkt för brott i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Tingsrätten kan utse en offentlig försvarare till dig som är misstänkt för brott. I den rollen hjälper försvarsadvokaten dig med allt som rör brottmålet och biträder dig vid en eventuell rättegång.

Formellt uttryckt heter det att försvarsadvokaten ska ”med nit och omsorg tillvara din rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Om du hamnar i sitsen att du tilldelas en offentlig försvarare har du rätt att själv föreslå vilken advokat du önskar ha som biträde.

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter i samband med brottmål.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa klienter i samband med brottmål

Försvararens uppdrag

Det centrala i försvararens uppdrag är att den ska se till att du får en rättvis behandling både under utredningstiden och vid rättegångstillfället. Vi gör alltid vårt yttersta för att våra klienters rättigheter ska respekteras av såväl polis och åklagare som av domstolen. Detta sker genom att vi tillser att bemötandet från polis, åklagare och domstol är korrekt och att vi vidtar utredningsåtgärder till förmån för klienten.

För det första ska försvararen alltså vaka över att polis, åklagare och domstol inte gör sig skyldiga till felaktigheter vid bemötandet av den som står som misstänkt. Detta är extra viktigt när det gäller åtgärder som inskränker en persons fri- och rättigheter.

För det andra ska försvararen granska utredningsmaterialet som polis och åklagare tar fram. Försvararen har också till uppgift att utnyttja möjligheterna att närvara vid förhör under förundersökningen liksom att påbörja utredningsåtgärder.

Om du är brottsmisstänkt har du alltid rätt att begära att din försvarare är närvarande vid polisförhör. Skulle det vara så att din utsedde försvarare är förhindrad att medverka vid ett specifikt förhörstillfälle ser vi på Elison Wahlin Advokatbyrå till att en kollega biträder dig vid tillfället. Du lämnas aldrig ensam när du önskar biträde vid förhör.

Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet finns inte som en egen paragraf i lagboken. Det är i stället ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott. Många av de här brotten begås i företag eller affärsverksamhet.

De två vanligaste typerna av ekonomiska brott är skattebrott och bokföringsbrott. Ekonomiska brott upptäcks ofta av Skatteverket, konkursförvaltare eller andra som granskar företags bokföring och affärer. Andra brott kan ha att göra med den finansiella marknaden. Till skillnad från traditionell brottslighet är det vid ekonomisk brottslighet ofta inte klart att ett brott verkligen har begåtts. Det kan finnas en person som kan knytas till den gärning som utreds men den avgörande frågan är om gärningen verkligen utgör ett brott. Något som kännetecknar ekonomiska brott är nämligen att straffansvaret många gånger är beroende av civilrättsliga eller skatterättsliga regler. Att skilja lagligt från olagligt kan många gånger vara mycket svårt.

Elison Wahlin Advokatbyrå har mycket stor erfarenhet av sådana försvararuppdrag och har deltagit i många rättegångar på området. Advokaterna på byrån har tidigare erfarenhet att som konkurshandläggare utreda denna typ av brott.

Vi hjälper dig att tillgodose dina rättigheter

Rätt till offentlig försvarare

Är den misstänkte anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare utses om han eller hon begär det. En offentlig försvarare ska också på begäran utses för den som är misstänkt för ett brott som inte är lagstadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.

Dessutom ska en offentlig försvarare utses om den misstänkte är i behov av det med hänsyn tagen till utredningen av brottet. En försvarare behövs även om det föreligger särskilda skäl för det med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller med hänsyn till vad målet rör. Om den som är misstänkt inte har fyllt 18 år ska en offentlig försvarare (nästan) alltid utses.

Tänk på det här om du är misstänkt för brott

  • Domstolen avgör om du är berättigad till en offentlig försvarare.
  • Utnyttja din möjlighet till försvarare och möjlighet att föreslå vem som ska biträda dig.
  • Du kan alltid på egen bekostnad anlita en försvarare.

Domstolen avgör om du är berättigad till en offentlig försvarare. Om det rör sig om allvarligare misstankar kan du utgå ifrån att en offentlig försvarare kommer att utses.

Utnyttja din möjlighet att få en offentlig försvarare och tänk på att du har rätt att föreslå vem det är som ska biträda dig. På Elison Wahlin Advokatbyrå rekommenderar vi att du gör det så fort du delgivits misstanke om brott för att kunna få dina rättigheter tillgodosedda.

Rätt till privat försvarare

Du har alltid en ovillkorlig rätt att ha en privat försvarare. Den privata försvararen har samma befogenheter som den offentliga, men staten står bara för ombudskostnaderna vid en frikännande dom. Fälls du för brottet får du stå kostnaden själv.

I många fall kan ringa brott eller bötesbrott vara allt annat än ringa för Dig som privatperson. Din näringsverksamhet är kanske beroende av vissa tillstånd, eller så söker du arbeten där man måste vara ostraffad. Du vill kanske helt enkelt inte dömas för ett brott du inte begått. Oavsett skäl är du alltid välkommen att kontakta oss för ett möte och en konsultation.

Anlita en privat försvarare direkt redan innan du förhörs av polisen. Du har alltid rätt att ha en försvarare med när du förhörs. Skulle polisen vilja eller till och med kräva att få förhöra dig ändå har du alltid rätt att vara tyst och behöver inte yttra dig förrän du konsulterat en försvarare. Din tystnad innan du samtalat med din försvarare får inte hållas emot dig vid en eventuell domstolsprocess. Kontakta oss om du vill veta mer om kostnaderna för privat försvar.

Har du frågor om brottmål?

Vi har en lång erfarenhet av brottmål och företräder både personer som är misstänkta för att ha begått en brottslig handling och brottsutsatta. Oavsett vilken situation du är i sätter vi dig i centrum med fokus att förstå din situation och bemöta dig med respekt.
Med en bred juridisk kompetens inom brottmål hjälper vi dig på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka dig som blivit involverad i ett brottmål.

Vi som jobbar med brottmål

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom brottmål

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom arvsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.