Bodelning

Bodelning

Bodelning

När ett äktenskap tar slut, genom skilsmässa eller den ena partens dödsfall, ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning. En bodelning kan även ske under ett pågående äktenskap för att åstadkomma en jämvikt i förmögenhetsförhållanden. Vid en bodelning delas tillgångar som inte är enskild egendom lika mellan parterna efter avdrag för skulder. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, förbehåll i gåvobrev eller testamente och sådan egendom ska alltså inte omfattas av bodelningen.

En bodelning kan även göras när ett samboförhållande upphör om någon av parterna begär det. I sådana fall måste en bodelning begäras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Vid en bodelning mellan sambor delas bostad och bohag som ni införskaffat för gemensamt bruk. Däremot ingår inte annan egendom som införskaffats av var och en.

Det kan ofta vara lättare att hantera en bodelning om man anlitar en kunnig jurist eller advokat. Hos oss hittar du erfarenheten och kunskapen som gör processen smidigare. Om ni inte kommer överens kan ni båda eller någon av er ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare har befogenhet att tvångsskifta boet om parterna inte kommer överens.