Fel i fastighet

Fel i fastighet, tex dolda fel

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att bistå våra klienter i ärenden gällande fel i fastighet.
Ett köp av en fastighet är för de flesta en av de mest betydelsefulla affärer man gör under sin livstid. Detsamma kan sägas gälla även för den som säljer en fastighet.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Vilka regler gäller vid köp av en fastighet?

Köp av fastighet regleras i jordabalken. För fastighetsförvärv gäller formkrav, bl.a. att avtalet måste ingås skriftligen för att vara giltigt. Fastigheten är själva marken och på denna finns ofta en byggnad som ingår i köpet.

Ett fel i lagens mening föreligger om fastigheten inte stämmer överens med vad parterna avtalat om, dvs vad som står i köpekontraktet och eventuella bilagor. Även vad som sagts mellan parterna om egenskaper hos fastigheten kan vara av betydelse för felbedömningen.

Fel föreligger även om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det kan exempelvis vara att en byggnad på fastigheten avviker från de byggnormer som gällde vid tidpunkten då den uppfördes och därför är i sämre skick än förväntat. Vad man med fog kan förvänta sig bedöms alltså utifrån sådant som fastighetens skick och ålder.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en omfattande undersökningsplikt, vilket innebär att man typiskt sett inte kan klaga på fel som man borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten. Om man vid en sådan undersökning fattar misstanke om att något kan vara fel skärps undersökningsplikten och man förväntas ofta utreda vad orsaken kan vara.

Har säljaren medvetet undanhållit information om ett fel av betydelse kan det dock ibland medföra att köparen får göra gällande ett fel trots att det borde ha upptäckts vid undersökningen. Det innebär att säljaren kan sägas ha viss upplysningsplikt.

Tvister om fel i fastigheter är ofta komplexa och gäller betydande belopp. Det krävs goda kunskaper och erfarenhet inom området för att kunna göra en bedömning av om det är möjligt att göra fel gällande eller inte.

Behöver du hjälp med dolda fel i din fastighet?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi erbjuder juridisk konsultation inom fastighetsrätten t.ex. rörande fel i fastighet.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.