Konsumententreprenader

Konsumententreprenader

I fall då beställaren är en konsument är konsumenttjänstlagen tillämplig. Lagen är tvingande till förmån för konsumenten, vilket innebär att det inte är möjligt att avtala om villkor som är sämre för konsumenten än vad som följer av lagen. I många fall innehåller lagen dock utfyllande bestämmelser som bara gäller i de fall då parterna inte avtalat om något annat.

Lagen innehåller även särskilda bestämmelser som gäller vid småhusentreprenader, det vill säga uppförande eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus. Enligt dessa regler gäller vad konsumenten påstår har avtalats om arbetets omfattning, pris, tidpunkt för betalning och arbetets avslutande om inte annat följer av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. Det är därför särskilt viktigt att man som entreprenör säkerställer att ett skriftligt avtal upprättas som tydligt anger exempelvis vilket arbete som ska utföras, priset eller hur det ska beräknas.

Det har tagits fram standardavtal som konsumenter och näringsidkare kan använda vid entreprenadarbeten:

– ABS 18 som är avsett att användas vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som en näringsidkare utför åt en konsument

– Hantverkarformuläret 14 som är avsett att användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten som en näringsidkare utför åt en konsument