Servitutstvister

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen

Servitutstvister i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi särskild erfarenhet och kompetens inom fastighetsrättslig juridik.
Vi hjälper dig med juridiska frågor avseende fastigheter och olika slag av nyttjanderätter.

Vi hjälper våra klienter att känna 
trygghet inom fastighetsrätt

Vad är ett servitut?

Servitut är en rätt för en fastighet att på ett bestämt sätt nyttja en annan fastighet. Det är viktigt att komma ihåg att ett servitut gäller mellan fastigheter och inte mellan fastighetsägarna. Exempel på servitut är rätten att använda någon annans väg eller att nyttja vattenledning på annans tomt.

En viktig fråga är hur ett servitut uppstår. Servitut kan uppstå på två sätt: genom avtal (avtalsservitut) eller beslut av domstol eller myndighet (officialservitut).

Ett avtal om servitut kan ingås mellan den fastighet som ska nyttja servitutet (den härskande fastigheten) och den fastighet som ska tillhandahålla servitutet (den tjänande fastigheten). Avtalet ska vara skriftligt och ange ändamålet med upplåtelsen. Servitutet måste vara till nytta för den fastighet som ska nyttja servitutet. För att säkerställa att servitutet gäller även mot framtida fastighetsägare, kan avtalsservitutet skrivas in i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.

Ett officialservitut bildas genom en förrättning av Lantmäteriet. Det är alltså ett myndighetsbeslut. Beslutet kan överklagas till domstol. För att ett officialservitut ska kunna upplåtas krävs att det är av väsentlig betydelse för det fastighet som ska nyttja det.

Hur upphör ett servitut att gälla?

Ett avtalsservitut kan upphöra att gälla om parterna är överens om det. Avtalsservitutet kan också hävas om exempelvis den härskande fastigheten överskrider sin rätt enligt avtalet och överträdelsen är av väsentlig betydelse.

Ett officialservitut upphävs eller ändras genom en förnyad lantmäteriförrättning. Det krävs att parterna är överens eller att behovet av servitut har upphört.

Behöver du hjälp att lösa en servitutstvist?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Vi erbjuder juridisk konsultation gällande servitut.

Vi som jobbar med fastighetsrätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Läs mer inom fastighetsrätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom fastighetsrätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.