Servitutstvister

Servitutstvister

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med juridiska frågor kopplade avseende fastigheter och olika slag av nyttjanderätter. 

Vad är ett servitut?

Ett servitut innebär en rätt för en fastighet att på ett eller annat sätt nyttja en annan fastighet, exempelvis att använda en väg som går över fastigheten.

Ett servitut kan uppkomma genom att avtal ingås mellan den som ska nyttja servitutet, den härskande fastigheten, och den som ska tillhandahålla servitutet, den tjänande fastigheten. Ett sådant servitut kallas för avtalsservitut. Avtalet ska vara skriftligt och ange ändamålet med upplåtelsen. Servitutet måste vara till nytta för den fastighet som ska använda sig av det. Genom att skriva in avtalsservitutet i fastighetsregistret kan man säkerställa att det är gällande även gentemot framtida ägare.

Servitut kan även uppkomma genom beslut av domstol eller myndighet, så kallade officialservitut. För att ett sådant servitut ska upplåtas krävs att det är av väsentlig betydelse för den fastighet som ska nyttja det.

Hur upphör ett servitut att gälla?

Ett avtalsservitut kan upphöra att gälla om parterna är överens om det. Avtalsservitutet kan också hävas om exempelvis den härskande fastigheten överskrider sin rätt enligt avtalet och överträdelsen är av väsentlig betydelse.
Ett officialservitut upphävs eller ändras genom en förnyad lantmäteriförrättning. Det krävs att parterna är överens eller att behovet av servitut har upphört.

Behöver du hjälp att lösa en servitutstvist?

Med en bred juridisk kompetens kan Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka biträda dig med juridisk konsultation gällande servitut.

Vi som jobbar med fastighetsrätt och entreprenadrätt

Ulla Johansson

Ulla Johansson

Senior advisor

Otto Johansson Hansson

Otto Johansson Hansson

Biträdande jurist

Adelina Alija

Adelina Alija

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?