Arrendetvister

Arrendetvister

Ett arrende är ett avtal om upplåtelse av jord som innebär att arrendatorn ges rätt att använda jorden mot ersättning till jordägaren.

Det finns olika typer av arrenden, nämligen jordbruks-, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden. Det är vad den upplåtna jorden ska användas till som avgör vilken typ av arrende det är fråga om. De tre förstnämnda måste ingås skriftligen för att vara giltiga.

Det finns i arrendelagstiftningen regler som är till för att skydda arrendatorn. Villkor som strider mot sådana tvingande regler är typiskt sett inte bindande för arrendatorn.