Arrendetvister

Arrendetvister

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter inom fastighetsrätt. Vi bistår bland annat vid juridiska tvister om nyttjanderätter, så som arrenden.

Vad är ett arrende

Ett arrende är ett avtal om upplåtelse av jord som innebär att arrendatorn ges rätt att använda jorden mot ersättning till jordägaren.

Det finns olika typer av arrenden, nämligen jordbruks-, bostads-, anläggnings-, och lägenhetsarrenden. Det är vad den upplåtna jorden ska användas till som avgör vilken typ av arrende det är fråga om. De tre förstnämnda måste ingås skriftligen för att vara giltiga.

Det finns i arrendelagstiftningen regler som är till för att skydda arrendatorn. Villkor som strider mot sådana tvingande regler är typiskt sett inte bindande för arrendatorn.

Hyres- och arrendenämnden kan vid tvist medla mellan parterna och även, likt en domstol, fatta beslut om parterna inte kan komma överens.

Behöver du hjälp att lösa en arrendetvist?

Med en bred juridisk kompetens gör vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka vårt yttersta för att tillvarata dina intressen. Vi erbjuder juridisk konsultation inom en rad områden så som fastighets- och entreprenadrätt.

Vi som jobbar med fastighetsrätt och entreprenadrätt

Ulla Johansson

Ulla Johansson

Senior advisor

Otto Johansson Hansson

Otto Johansson Hansson

Biträdande jurist

Adelina Alija

Adelina Alija

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?