LVU, LVM och LPT

LVU, LVM och LPT

Vård av unga

Ett barn kan omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) om exempelvis barnets föräldrar inte kan ta hand om barnet och ge det stöd som krävs eller om barnet har problem kopplade till missbruk eller kriminalitet. I vanliga fall fattas ett sådant beslut av domstol efter att en utredning genomförts av socialtjänsten. I avvaktan på beslut av domstolen kan socialtjänsten fatta ett tillfälligt beslut om omhändertagande.

Om det skulle bli aktuellt med ett omhändertagande kan barnet och dess vårdnadshavare förordnas ett offentligt biträde som har till uppgift att ta till vara den unges eller vårdnadshavarens intressen. 

Vård av missbrukare

Enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) kan en person omhändertas för att hjälpa denne att ta sig ur ett missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika om missbruket. Detta kan bli aktuellt om missbruket leder till allvarlig fara för psykisk eller fysisk hälsa eller skada för den med missbruksproblematiken eller närstående.

Den som är aktuell för ett omhändertagande kan förordnas ett offentligt biträde som har till uppgift att ta till vara dennes intressen.

Vård vid psykiatrisk ohälsa

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) kan det fattas beslut om att en person som lider av psykisk ohälsa ska omhändertas för tvångsvård. Beslut om psykiatrisk tvångsvård fattas av läkare.
Den som är aktuell för tvångsvård kan förordnas ett offentligt biträde som har till uppgift att ta till vara dennes intressen.

Den som är aktuell för tvångsvård kan förordnas ett offentligt biträde som har till uppgift att ta till vara dennes intressen.


Vi som jobbar med LVU, LVM och LPT