LVU, LVM och LPT

Juridisk rådgivning inom familjerätt

Vård enligt LVU, LVM och LPT i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

När ett barn, ungdom eller en vuxen person riskerar att allvarligt fara illa på grund av exempelvis missförhållanden i hemmet, missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom har staten ett yttersta ansvar och en skyldighet att ingripa för att skydda dessa personer. I första hand ska detta ske genom frivilliga insatser i socialtjänstens försorg. När frivilliga insatser inte är möjliga eller garanterar individen den nödvändiga vården kan insatserna istället bedrivas genom tvångsingripanden.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter känna när det gäller vård enligt LVU, LVM och LPT.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra klienter inom ekonomisk familjerätt

Vård av unga – LVU

Ett barn kan omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) om det föreligger brister i barnets hemförhållanden eller om barnet har problem kopplade till missbruk eller kriminalitet. I vanliga fall fattas ett sådant beslut av domstol efter att en utredning genomförts av socialtjänsten. I akuta situationer kan socialnämnden i avvaktan på beslut från domstol besluta om att omedelbart omhänderta ett barn eller en ungdom. Ett sådant beslut prövas i efterhand av domstol.

Om det skulle bli aktuellt med ett omhändertagande förordnas barnet och dess vårdnadshavare ett offentligt biträde som har till uppgift att ta till vara den unges eller vårdnadshavarens intressen. Det offentliga biträdet bekostas av staten. Du kan begära vilken jurist som du vill ska företräda dig.

Vård av missbrukare – LVM

Enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) kan en person som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel omhändertas för få hjälp att ta sig ur missbruket. Detta kan bli aktuellt om missbruket leder till allvarlig fara för psykisk eller fysisk hälsa eller skada för den med missbruksproblematiken eller någon närstående.

Den som är aktuell för ett omhändertagande förordnas ett offentligt biträde som har till uppgift att ta till vara dennes intressen.

Vård vid psykiatrisk ohälsa – LPT

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är det möjligt att omhänderta och vårda en person som lider av en allvarlig psykisk störning mot dennes vilja. Det krävs dock att vårdbehovet är nödvändigt och inte kan tillgodoses på frivillig väg.

Psykiatrisk tvångsvård kan innebära att personen i fråga måste ta emot den medicinering som ordinerats och att denne inte får lämna sjukvårdsinrättningen där han eller hon vårdas. Beslutet om psykiatrisk tvångsvård fattas av läkare och det är sedan domstol som prövar om förutsättningarna för vård med stöd av LPT är uppfyllda.

Behöver du rättshjälp pga ohälsa, vårdbehov och missbruk för någon som är vuxen, ungdom eller barn?

Den som är aktuell för tvångsvård kan förordnas ett offentligt biträde som har till uppgift att ta till vara dennes intressen.
Vi på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka anlitas regelbundet i ovanstående ärenden och är väl insatta i den ingripande och utsatta situation som våra klienter befinner sig i.

Vi som jobbar med familjerätt

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Lär dig mer inom rättsområdet i olika artiklar.

Nyheter

Senaste nytt på advokatbyrån.

Mer inom familjerätt

På advokatbyrån har vi flera jurister som är verksamma inom familjerätt. Läs mer inom rättsområdet på dessa sidor.