Asyl

Asyl / Flykting / Uppehållstillstånd

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi mycket goda kunskaper inom migrationsrätt, bland annat vad gäller asylärenden.

Våra jurister talar flera olika språk. Behärskar vi inte ditt språk anlitar vi alltid kompetenta tolkar som biträder oss i vårt arbete.

Vad krävs för att få asyl eller uppehållstillstånd i Sverige?

Den som ansöker om skydd av en stat kallas asylsökande och det är en grundläggande mänsklig rättighet att få söka asyl. Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention vilket innebär bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt.

Asyl är liktydigt med uppehållstillstånd som beviljas en utlänning som är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd utom i vissa särskilt angivna undantagsfall. Du är att anse som flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös och politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

En person får inte utvisas till ett land där han eller hon riskerar att förföljas, torteras eller dödas. Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.

Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Har du frågor gällande om asyl / uppehållstillstånd?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri inledande rådgivning per telefon när det gäller asyl.

Hos oss på Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka kan du få hjälp med ditt asylärende av våra jurister.

Vi som jobbar med migrationsrätt

Cornelia Sundberg

Cornelia Sundberg

Biträdande jurist

Adelina Alija

Adelina Alija

Biträdande jurist

Agnes Benktander

Agnes Benktander

Biträdande jurist

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?