Asyl

Asyl

Den som ansöker om skydd av en stat kallas asylsökande och det är en grundläggande mänsklig rättighet att få söka asyl. Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention vilket innebär bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Asyl är liktydigt med uppehållstillstånd som beviljas en utlänning som är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd utom i vissa särskilt angivna undantagsfall. Du är att anse som flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös och politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

En person får inte utvisas till ett land där han eller hon riskerar att förföljas, torteras eller dödas. Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.

Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring som grundas på EU-regler.


Vi som jobbar med migrationsrätt