Likvidation

Vi hjälper våra klienter att hantera kriser och obestånd

Likvidation i Göteborg, Kungsbacka och Halmstad

Att göra affärer handlar om att fatta rätt beslut i både stort och smått. Vi ger juridisk rådgivning för företag och hjälper med krishantering i ditt företag.
På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra klienter med affärsjuridik tex frågor som rör företagsavveckling och likvidation.

Vi hjälper våra klienter att hantera krissituationer och obestånd

Hur genomförs en företagsavveckling och likvidation?

Likvidation är ett förfarande som leder till att ett bolag eller ekonomisk förening avvecklas och upplöses.

Den här processen inleds genom ett likvidationsbeslut. För aktiebolag fattas ett sådant beslut av bolagsstämman och för en ekonomisk förening fattas det utav medlemmarna. Det kan också fattas utav Bolagsverket eller tingsrätten. Vi kan bistå dig med en likvidator. Denne ser till att företagets eller föreningens skulder betalas. Därefter delas överskottet ut till ägaren/ägarna.

Likvidatorn företräder bolaget i styrelsens ställe. Bolagsstämman har samma ställning som innan likvidationsbeslutet om inte annat särskilt regleras i aktiebolagslagen.

Styrelsen och VD:n ska redovisa sin förvaltning för likvidatorn per dagen för likvidation. En interimsredovisning kan lämnas om icke redovisad period avser en kort period under pågående räkenskapsår. I annat fall måste en årsredovisning upprättas. För att likvidatorn snabbt ska kunna bedöma bolagets ekonomiska ställning är det viktigt att dessa handlingar tas fram skyndsamt.

Kort efter likvidationsbeslutet skall likvidatorn hos Bolagsverket ansöka om kallelse på bolagets okända borgenärer. Till ansökan skall bifogas en förteckning över de kända borgenärerna. De okända borgenärerna har sex månader på sig efter Bolagsverkets kungörelse att anmäla sin fordran till likvidatorn. I annat fall kan de inte längre göra gällande sin fordran mot bolaget. En fordran som varit känd för bolaget kan dock göras gällande mot bolaget trots kallelseförfarandet.

Behöver du hjälp med företagsavveckling och likvidation?

På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka gör vi ditt affärsliv lite enklare. Vi erbjuder affärsjuridisk konsultation inom en rad områden tex företagsavveckling och likvidation.
Vi hjälper dig känna trygghet i din roll som företagsledare också inför frågor som rör likvidation.

Vi som jobbar med obestånd och företagsavveckling

Otto Hansson Johansson

Otto Hansson Johansson

Marcus Norlin

Marcus Norlin

Vi har vår bas i Västsverige med kontor i Göteborg och Kungsbacka. Vi tar uppdrag i hela Sverige och även internationellt.

Kan vi hjälpa dig?